Zwiedzanie

Obecnie, tj. w fazie projektowo-budowlanej, wycieczki są oprowadzane jedynie po wystawach czasowych, umiejscawianych poza obszarem MUAM. Zespół Muzeum angażuje się też w podobnego rodzaju inicjatywy, organizowane przez jednostki Uniwersytetu w innych należących do niego obiektach. Także w oprowadzenia współorganizowane z innymi podmiotami na terenie miasta Poznania.

W ramach opracowania koncepcji została wytyczona ścieżka zwiedzania prowadząca przez cały obszar Muzeum. Na trasie zwiedzania przewidziano miejsca odpoczynku. W razie potrzeby nie wykluczamy wariantu skróconych oprowadzeń. Wszystko z myślą o możliwościach i komforcie zwiedzających.

Muzeum będzie mieć strefę foyer z szatnią, kasą, kawiarnią i strefą relaksu. Zwiedzanie indywidualne wystawy nie będzie limitowane czasowo. Planowany czas zwiedzania ekspozycji stałej z przewodnikiem to 1,5 godziny. Oprowadzanie grup szkolnych będzie podlegać dywersyfikacji. Niektóre z nich będą mogły zostać oprowadzone w ramach standardowego oprowadzania grupowego (1,5 godziny). Inne pojawią się w Muzeum w ramach tzw. lekcji muzealnej (45 min.), która będzie połączona ze zwiedzaniem (45 min.). Dla najmłodszych grup dziecięcych został przewidziany podobny czas zwiedzania (tj. 45 minut).

Udogodnienia dla osób z dysfunkcjami

Muzeum UAM jest planowane jako obiekt przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest, by komfortowo czuły się u nas osoby z niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcją słuchu lub wzroku i każdą inną niepełnosprawnością.

Ścieżka wystawy zostanie dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy np. osób starszych ze słabszym aparatem ruchu. W każdej z dwóch faz projektowych zwracana jest uwaga na odpowiednie dopasowanie infrastruktury i multimediów, pod kątem wielu parametrów.

Z myślą o osobach głuchych i niedosłyszących przewidujemy  zastosowanie w odpowiednich częściach ekspozycji języka migowego.

Dla osób niewidomych i słabowidzących ułatwienie w odbiorze wystawy ma stanowić audiodeskrypcja. Zostanie przygotowane specjalne słuchowisko. Trasa zwiedzania będzie oznaczona i opisana alfabetem Braille’a. Dodatkowym rozwiązaniem ułatwiającym wizytę osobom z dysfunkcją wzroku będzie zastosowanie tyflografiki wystawy. Pozwoli ona im zapoznać się z przestrzenią ekspozycyjną przed rozpoczęciem zwiedzania.

Władze Uniwersytetu i jego pion techniczny podjęły się zadania modernizacji całego budynku, tak by jego funkcjonalność odpowiadała opisanym w ustawie standardom. Na tyle, na ile jest to możliwe w historycznej zabudowie, powstałej przed ponad stu laty.

Przebudowie podlega wejście główne do Muzeum umiejscowione od strony wschodniej. Wybór wejścia był podyktowany wymaganiami osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się platformy schodowe i pochylnia. W gmachu zostanie zbudowany od podstaw szyb i zamontowana winda. Przystosowane zostaną sale warsztatowe, tarasy, kawiarnia i toalety.